top of page

Leiekontrakten

 

Leiekontrakten (Et signert eksemplar av den fullstendige leiekontrakten for hver leietaker finnes hos Lorentzen Eiendom AS) 

9. Strøm og brensel Leier tegner eget strømabonnement. 

10. Utleiers plikter Utleier plikter i leietiden å stille boligen til leiers disposisjon i samsvar med denne avtalen. Utleier plikter å stille boligen til rådighet for leier til avtalt tid, rengjort med hele ruter og brukelige låser med nøkler til alle utvendige dører. I leietiden plikter utleier å holde boligen og eiendommen for øvrig i den stand som følger av avtalen og husleielovens bestemmelser. Misligholder utleier sine plikter, kan leier gjøre beføyelse i husleielovens kap. 2 gjeldende. Erstatning for indirekte tap som nevnt i § 2-14 annet ledd kan ikke kreves. Melding om at boligen ikke er i den stand som følger av avtalen eller husleieloven, må leier gi til utleier innen rimelig tid etter at leier burde oppdaget forholdet. I motsatt fall mister leier retten til å påberope manglene. Dette gjelder likevel ikke dersom utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. 

11. Leiers vedlikeholdsplikt Leier fårestår det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av gulvbelegg, maling og tapet på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det samme gjelder innvendige dører samt dør til og den innvendige del av balkong, terrasse og veranda. Leier skal også vedlikeholde og om nødvendig skifte ut låser med nøkler, sikringer, ruter, kraner, brytere, kontakter og lignende forbruksmateriell. Ved innbrudd i boligen har leier plikt til å reparere/skifte ut ødelagte dører/vinduer, så langt utgiften er dekket av vanlig hjemforsikring (se pkt. 20). Leier dekker mulig egenandel. Leier skal vedlikeholde alle installasjoner, utstyr, og gjenstander som boligen er leid ut med. Dersom vedlikehold ikke er regningsvarende, påhviler utskifting utleier. 

12. Leiers øvrige plikter Leier plikter å behandle boligen med tilbørlig aktsomhet, og for øvrig i samsvar med denne avtalen. Boligen kan ikke brukes til annet formål enn beboelse. Leier plikter å følge vanlige ordensregler, og rimelige påbud som utleier har fastsatt til sikring av god husorden. Leieobjektet skal holdes oppvarmet når det er fare for frost. Leier plikter å erstatte all selvforskyldt skade, og all skade som skyldes medlemmer av husstanden, fremleiere eller andre leier har gitt adgang til boligen, innen de rammer husleielovens § 5.8 setter. Leier plikter straks å sende melding til utleier om skade på boligen som må utbedres uten opphold. Andre skader på boligen plikter leier å melding om innen rimelig tid. Leier plikter for øvrig å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av skade som nevnt over. Er leier selv ikke skyld i skaden, kan forsvarlige utgifter ved tiltaket kreves erstattet, sammen med en rimelig godtgjørelse for utført arbeid. Leier plikter å gi utleier eller dennes representant adgang til boligen for tilsyn. Videre plikter leier å gi utleier eller andre adgang til boligen i den utstrekning det er nødvendig for å utføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider for å forhindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Leier skal varsles i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider. 

13. Fremleie Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftelige samtykke, med mindre annet er avtalt eller følger av husleieloven. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt fremleie/husstandsfellesskap, skal påføres denne kontrakten. 

14 Dyrehold Dyrehold er ikke tillatt uten utleiers skriftelige samtykke. Leier kan likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er ikke er til ulempe for utleier eller andre brukere av eiendommen. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt dyrehold, skal påføres denne kontrakten. 

15 Oppsigelse Dersom kontrakten er oppsigelig, og utleier vil si opp, skal oppsigelsen være skriftlig og begrunnet. Oppsigelsen skal opplyse om at leier kan protestere skriftlig til utleier innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leier ikke protesterer innen fristen, taper leier sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med husleieloven, jf. Dens § 9-8 første ledd annet punktum, og at utleier i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c. 

16 Flyttingsoppfordring Dersom kontrakten er inngått på tid, må utleier innen 3 måneder etter kontraktens utløpsdato sende skriftlig oppfordring om at leier må fra flytte leieobjektet. I motsatt fall vil kontrakten gå over til å bli tidsubestemt. 

17 Leiers avtalebrudd utkastelsesklausul a Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt, har fraflyttet leiligheten, jf. samme lov § 13-2 tredje ledd a). I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. b Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2 tredje ledd b) i tvangsfullbyrdelsesloven. c Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan leieavtalen heves, jf. husleieloven § 9-9. Leier plikter da å fraflytte boligen. En leier som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker som følge av konkurs, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten opphører i det utleier får leid ut boligen på ny, til samme eller høyere pris. Leier må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av boligen fører med seg, samt utgifter til ny utleie. I tilfelle fraflytting pga. mislighold får pkt. 18 tilsvarende anvendelse. 

18 Leieforholdets opphør Den dagen leieforholdet opphører, skal leier stille boligen med tilbehør til utleiers disposisjon. Tilbakelevering anses for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til boligen. Forlater leier boligen på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den. Boligen med tilbehør skal være ryddet, rengjort og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt standard. Dersom vedlikeholdsplikten etter pkt. 11 er oppfylt med normale intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. Utleier kan kreve at leier setter boligen tilbake til opprinnelig stand selv om det gjelder endringer som leier hadde rett til å utføre, med mindre annet ble avtalt da godkjenning ble gitt. Utleier kan ikke i noe tilfelle kreve boligen satt tilbake til opprinnelig stand dersom dette ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap, men utleier kan kreve erstattet den verdireduksjon endringene har medført, hvis dette gjelder endringer leier ikke hadde rett til å utføre. Fast inventar, ledninger og lignende som leier har annbrakt eller latt anbringe i leieobjektet, tilfaller utleier hvis utskilling ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap. Ved en eventuell utskilling må leier utbedre de skader som oppstår på boligen med tilbehør. Stilles ikke boligen til utleiers disposisjon den dagen leieforholdet skal opphøre, kan utleier kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leiers bruk opphører. Er boligen i dårligere stand enn hva som er avtalt eller fastsatt i pkt. 11, kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Kravet skal være fremsatt innen rimelig tid etter at utleier burde ha oppdaget mangelen. Denne fristen gjelder ikke hvis leier har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Etterlatt løsøre som tilhører leier eller noen i leiers husstand skal tas hånd om av utleier for leiers regning. Rent skrot kan kastes umiddelbart. Medfører omsorgsplikten arbeid, kan utleier kreve en rimelig godtgjørelse for dette. Utleier skal så vidt mulig skriftlig oppfordre leier til å hente løsøret. Utleier kan holde løsøret tilbake inntil kostnadene med oppbevaringen dekkes eller betryggende sikkerhet stilles. Utleier kan selge løsøret for leiers regning dersom kostnadene eller ulempene med oppbevaringen blir urimelige, eller dersom leier venter urimelig lenge med å betale kostnadene eller med å overta løsøret. Er det grunn til å tro at salgssummen ikke vil dekke salgskostnadene, kan utleier i stedet rå over tingen på annen hensiktsmessig måte. 

19 Tinglysning Kontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke. 

20 Forsikring Leier plikter til enhver tid å ha hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade m.v. Utleier kan kreve at leier fremlegger forsikringsbevis med vilkår, og kvittering for betalt forsikring. Ved skade på boligen skal leiers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader eller tap som skyldes utleiers mislighold. 

21 Regulering av leie Partene kan, med en måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå ved kontraktsinngåelsen. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten annen leieregulering enn etter konsumprisindeksen, kan begge parter, uten oppsigelse men med seks måneders skriftlig varsel, kreve at leien blir satt til gjengsleie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende bolig på liknende avtalevilkår. Dersom merverdiavgift måtte bli innført på leiesum eller annet avtalt vederlag som følger av denne kontrakt, plikter leier å betale denne avgift i tillegg. 

22 Leiebetaling Forskuddsvis den 01 i hver måned. Betaling skal skje med tilsendte giroer og tildelte kid nr. Husleien skal betales fra kontoen til den som står oppført som leietaker. 

23 Sikkerhet Leier skal deponere et beløp oppad begrenset til summen av seks måneders leie, til sikkerhet for skyldig leie, skade på boligen, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Depositumet settes på særskilt konto med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til tilby slike tjenester i Norge. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere over beløpet på egen hånd. Leier kan kreve opptjente renter utbetalt. Etter leieforholdets opphør kan finansinstitusjonen med frigjørende virkning utbetale skyldig leie fra kontoen dersom utleier har dokumentert tidspunkt for når betalingsplikten inntrådte og opphørte. Hver av partene kan kreve utbetaling av det deponerte beløpet i samsvar med den annen parts skriftelige samtykke, rettskraftig dom eller annen rettsavgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. Krever leier utbetaling av depositum ut over opptjente renter, skal banken skriftlig varsle utleier om kravet og opplyse om at beløpet utbetales til leier hvis utleier ikke innen en måned etter at varselet ble mottatt krever utbetalt skyldig leie som nevnt over, eller dokumentert å ha reist søksmål. Mottar banken ikke slik melding innen fristen, og leier ikke har trukket kravet tilbake, kan beløpet utbetales til leier med frigjørende virkning for banken. OBS: Kontoen skal opprettes i Nordeas filial Frogner i Frognervn. 36. I motsatt fall må leietaker selv bekoste åpnings gebyret for kontoen. Depositumskonto skal uansett opprettes i en Nordea filial. Denne avtalen er ikke bindende for utleier før avtalt depositum foreligger. Depositum må foreligge senest innen en måned etter kontraktsunderskrift, og under enhver omstendighet før innflytting.

bottom of page