top of page

Husordensreglene

 

Formål
Formålet med husordensreglene er å forhindre skade på eiendommen og å sikret trivelig bomiljø for beboerene. Husk ta hensyn til naboer da lyden bærer langt i gamle bygårder og betong/mur hus.

Generelt. 
Disse regler betraktes som en del av husleiekontrakten, og brudd på reglene blir å betrakte som misligholdelse av leiekontrakten. Det vises for øverig til husleiekontrakten, som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar. Leieren er ansvarlig for at hans/hennes husstand overholder husordensreglene. Det samme gjelder andre personer han/hun har gitt adgang til eiendommen. Brudd på husordensreglene kan medføre erstatningsplikt, oppsigelse av leieforholdet og/eller heving av leieavtalen. 

Indre orden: 

 •  Ved innflytting eller oppussing er banking og boring ikke tillatt etter kl. 21. 

 

 •  Spikring i vegger, dører og vinduer er forbudt. For opphengning av bilder etc. anvendes X kroker e.l. som ikke unødig riper opp veggene. Gipsanker/plugger må ikke under noen omstendigheter benyttes. Er det huller i vegger, dører og/eller vinduer ved utflytting vil utleier få dette utbedret for leietakers regning. Minste pris er kr. 500,-, ved mer arbeid vil dette bli fakturert på bakgrunn av antall arbeids timer som er brukt for å utbedre skadene. Det må ikke brukes vaskemidler som ødelegger maling og lakkering. Det er forbudt å bruke salt til opptining av is i vinduer. 

 •  Klesvask i bad eller kjøkken eller i leiligheten for øvrig, er bare tillatt såfremt det benyttes typegodkjente vaskemaskiner. Leieboeren plikter å innhente utleierens skriftelige tillatelse før vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tilsvarende innretning installeres. Leieboeren blir ansvarlig for enhver skade på leiligheten som følge av vask som nevnt ovenfor, jf. husleielovens §5-8. Tørking av tøy, unntatt småvask i leiligheten er forbudt. 
   

 •  Vinduene i oppgangen må ikke stå åpne om natten, heller ikke i regn og blåst. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp et vindu i trapp eller korridor, plikter han å påse at det etter kort tid blir lukket og blir erstatningspliktig hvis skade inntreffer. Takluker skal kun åpnes av vaktmester. Det er forbudt å lufte gjennom entre og kjøkkendør. Har leiligheten egen veranda, plikter leieboeren å fjerne snø og is på denne. Hvis dette ikke utføres, blir han ansvarlig for skade som måtte oppstå. 
   

 •  Dyrehold er ikke tillatt uten utleiers skriftelige samtykke. Leieren kan kun holde husdyr dersom gode grunner tilsier det og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de andre leietakerne. Leieren har plikt til å påse at eventuelle husdyr ikke skader eiendommen eller er til unødig sjenanse for de andre leietakerne. Samtykke til, og eventuelle vilkår for avtalt dyrehold, skal påføres denne leiekontrakten. 
   

 •  Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være nattero i leiligheten. I denne tid må det ikke benyttes musikkinstrumenter eller anlegg, forårsakes sjenerende støy fra baderom, brukes vaskemaskin eller annet som kan virke sjenerende på omgivelsene. Skal det ved spesielle anledninger drives selskapelighet i leiligheten utover kl. 23 skal leieboerne av de tilstøtende leiligheter varsles i god tid på forhånd. Om dagen må det ikke benyttes musikkinstrumenter eller anlegg mer enn sammenhengende 3 timer. Høytalere må innstilles slik at de ikke generer naboene (det anbefales at man anskaffer ”spikes”til høytalerene). Mellom kl l6 og 18 er all musikk ete. forbudt. Musikk –eller sangundervisning er ikke tillatt uten eierens skriftlige samtykke. 
   

 •  Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt i eiendommen for behandling av teknisk i utstyr som sentralvarmeanlegg, heiser. elektrisk vaskeri , vannklosetter, kjøleskap, fellesantenne. e.l. 
   

 •  Ved bruk, salg eller oppbevaring av narkotiske stoffer eller ved annen strafferettslig oppførsel vil leietaker umiddelbart bli kastet ut. 
   

NB. Leieboer blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Han er også ansvarlig for at slike husordensregler blir overholdt av hans husstand og fremleietakere eller andre personer som han har gitt tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig. (husleielovens §§ 20 og 2 l). 
 

Ytre orden: 

 •  Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, trapperepos, korridorer, felles kjeller og loftsrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende beboerne, så som kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner, sykkler ol. Brannbalkonger må ikke belemres med gjenstander som hindrer passasje. Biler, sykler eller kjøretøyer må ikke plasseres på gårdsplass med mindre skriftlig tillatelse fra huseieren foreligger. Det er forbudt å slå ball og å spille fotball på gårdsplassen. 

 •  Enhver forurensning av gårdsplass, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt. Hunder må ikke luftes på gårdsplass. 
   

 • Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere (særregler for forretningslokaler, jfr. kontrakt for disse). Søppel må være godt innpakket ( eks. i en bærepose knyttet sammen som en ball). Pappesker, kasser, glass og lignende som ikke går under vanlig søppel, må ikke kastes i søppelkassene, men må bringes bort av leietaker. Ethvert søl omkring søppelbeholdere og søppelsjakter må unngås. Informasjon om kildesortering finner du her
   

 •  Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av eieren anvist plass og til dertil bestemte tider. Uten eierens skriftlige samtykke må tøy ikke luftes på åpne balkonger eller fra vinduer; risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er forbudt. På søn- og helligdager må tøy ikke henge ute til tørk. 
   

 •  Uten eierens skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male vinduer og vegger, sette opp skilter, montrer, automater flaggstenger, antenne etc. eller sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten. 
   

 •  Dører og porter skal til enhver tid holdes låst, av hensyn til innbrudd, tyveri og hærverk. Vinduer i oppgangene må ikke stå oppe om natten, heller ikke i regn og blåst. Om en beboer finner det nødvendig å sette opp vindu i trapperom, plikter han å påse at det etter kort tid blir lukket igjen, og blir erstatningspliktig hvis skade inntreffer. Takluker skal kun åpnes av vaktmester. 
   

 •  Har leiligheten egen veranda/balkong, plikter leietaker å fjerne snø og is på denne samt rengjøre eventuelt sluk. Grilling på balkong er ikke tillatt med mindre det brukes elektrisk grill med overliggende element. 
   

 •  Egne boder skal ikke tjene til oppsamlingsplass for avfall. Gjenstander som ønskes beskyttet mot vannskade, må plasseres minst 10 cm over kjellergulv. 
   

 • Det er ikke tillatt å røyke i innvendige fellesarealer. 

Fellesrom: 


 •  Fellesrom som vaskerom, tørkerom eller tørkeloft benyttes av leieboerne i tur og orden etter eierens nærmere bestemmelser. Disse rom skal ikke benyttes mellom kl. 22.00 og kl. 08.00 samt på søn- og helligdager, dersom annet ikke er bestemt. Alle fellesrom, trapperepos og korridorer skal av leieboerne gjøres rene i tur og orden etter eierens bestemmelser, om ikke eier selv sørger for disse arbeider mot fordeling av utgiftene. I tørkerom eller på loft må ikke tøy henges opp som er så vått at det drypper av det. Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kott, på loft og i kjeller. 


Lorentzen Eiendom AS 07.03.2001

bottom of page